Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 10 martie 2016

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am efectuat o evaluare aprofundată a orientării politicii monetare, în cadrul căreia am luat în considerare și noile proiecții macroeconomice ale experților noștri, care acoperă perioada până în anul 2018 inclusiv. Ca urmare, Consiliul guvernatorilor a decis adoptarea unui set de măsuri în vederea îndeplinirii obiectivului său privind stabilitatea prețurilor. Acest pachet cuprinzător va exploata sinergiile dintre diferitele instrumente și a fost calibrat în scopul relaxării în continuare a condițiilor de finanțare, al stimulării acordării de credite noi și, implicit, al intensificării ritmului redresării economice în zona euro și al accelerării revenirii inflației la niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

În primul rând, cu privire la ratele dobânzilor reprezentative ale BCE, am decis reducerea ratei dobânzii la operațiunile principale de refinanțare ale Eurosistemului cu 5 puncte de bază, până la 0,00%, și a ratei dobânzii la facilitatea de creditare marginală cu 5 puncte de bază, până la 0,25%. Rata dobânzii la facilitatea de depozit a fost diminuată cu 10 puncte de bază, până la 
-0,40%.

În al doilea rând, am decis majorarea volumului operațiunilor lunare efectuate în cadrul programului de achiziționare de active de la 60 de miliarde EUR în prezent la 80 de miliarde EUR. Se intenționează efectuarea acestor achiziții până la sfârșitul lunii martie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, care să fie în concordanță cu obiectivul de a menține rate ale inflației inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Pentru a asigura buna implementare în continuare a achizițiilor de active, am decis, de asemenea, majorarea de la 33% la 50% a limitelor aplicabile emitentului și emisiunii cu privire la ponderea achizițiilor de titluri emise de organizații internaționale și bănci multilaterale de dezvoltare eligibile.

În al treilea rând, am decis includerea obligațiunilor cu risc scăzut ( investment grade) în euro emise de societăți nebancare situate în zona euro în lista de active eligibile pentru achizițiile periodice efectuate în cadrul unui nou program de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ. Acesta va consolida în continuare transmisia efectelor achizițiilor noastre de active la nivelul condițiilor de finanțare a economiei reale. Achizițiile efectuate în cadrul noului program vor începe către finele trimestrului II 2016.

În al patrulea rând, am decis lansarea unei noi serii de patru operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL II), fiecare cu scadența la patru ani, începând cu luna iunie 2016. Aceste noi operațiuni vor întări orientarea acomodativă a politicii monetare, precum și transmisia acesteia, prin stimularea în continuare a activității băncilor de creditare a economiei reale. Contrapartidele vor avea dreptul să contracteze până la 30% din stocul de împrumuturi eligibile la data de 31 ianuarie 2016. Rata dobânzii în cadrul OTRTL II va fi stabilită, pe durata fiecărei operațiuni, la nivelul ratei dobânzii la operațiunile principale de refinanțare (OPR) ale Eurosistemului, valabilă la data obținerii finanțării. În cazul băncilor pentru care valoarea netă a creditelor acordate depășește un nivel de referință, rata aplicată OTRTL II va fi mai redusă, putând coborî până la nivelul ratei dobânzii la facilitatea de depozit valabil la data obținerii finanțării. Nu va exista nicio cerință privind rambursări anticipate obligatorii în cadrul OTRTL II și vor fi permise transferuri de la OTRTL I.

În sfârșit, privind spre viitor și luând în considerare perspectivele actuale privind stabilitatea prețurilor, Consiliul guvernatorilor anticipează că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE se vor menține la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active.

Comunicate de presă separate conținând mai multe detalii despre măsurile adoptate de Consiliul guvernatorilor vor fi publicate în această după-amiază, la ora 15.30 (ora Europei Centrale).

Alături de măsurile adoptate începând cu luna iunie 2014, prin pachetul cuprinzător de decizii de politică monetară de astăzi, furnizăm un stimul monetar substanțial menit să contracareze riscurile sporite la adresa obiectivului privind stabilitatea prețurilor al BCE. Deși înregistrarea unor rate foarte scăzute sau chiar negative ale inflației nu poate fi evitată în următoarele luni, ca urmare a evoluțiilor prețurilor petrolului, este esențial să evităm manifestarea unor efecte de runda a doua prin asigurarea revenirii, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației la un nivel inferior, dar apropiat de 2%. Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze cu deosebită atenție evoluția perspectivelor privind stabilitatea prețurilor în perioada următoare.

Permiteți-mi să explic acum mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. Creșterea PIB real în zona euro a confirmat previziunile, atingând 0,3% în trimestrul IV 2015 față de trimestrul anterior, susținută de cererea internă și atenuată de contribuția negativă a exporturilor nete. Datele din cele mai recente sondaje sugerează o dinamică a creșterii economice sub estimări la începutul anului 2016. Privind în perspectivă, anticipăm că redresarea economică va continua într-un ritm moderat. Cererea internă ar trebui să fie susținută în continuare atât de măsurile de politică monetară adoptate și de impactul favorabil al acestora asupra condițiilor financiare, cât și de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă pe fondul reformelor structurale anterioare. Totodată, prețurile scăzute ale petrolului ar trebui să ofere un sprijin suplimentar veniturilor disponibile reale ale populației și consumului privat și, implicit, rentabilității companiilor și investițiilor. În plus, orientarea politicii fiscale în zona euro este ușor expansionistă, reflectând parțial măsurile adoptate în sprijinul refugiaților. Cu toate acestea, redresarea economică în zona euro continuă să fie afectată de perspectivele slabe de creștere ale economiilor emergente, de volatilitatea piețelor financiare, de ajustările bilanțiere necesare în unele sectoare, precum și de ritmul lent de implementare a reformelor structurale.

Această perspectivă se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2016, care anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,4% în 2016, de 1,7% în 2017 și de 1,8% în 2018. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2015, prognozele privind creșterea PIB real au fost revizuite în sens ușor descendent, reflectând îndeosebi perspectivele scăzute de creștere la nivelul economiei mondiale.

Riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia și reflectă cu precădere incertitudinile sporite asociate evoluțiilor economiei mondiale, precum și riscuri geopolitice mai ample.

Conform estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 
-0,2% în luna februarie 2016, față de 0,3% în luna ianuarie. Toate componentele principale ale inflației IAPC au contribuit la acest declin. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale produselor energetice, se estimează că ratele inflației se vor menține la niveluri negative în lunile următoare și vor înregistra o creștere către finele anului 2016. Ulterior, fiind susținute de măsurile de politică monetară și de redresarea economică anticipată, ratele inflației ar trebui să crească în continuare. Consiliul guvernatorilor va monitoriza cu atenție procesul de stabilire a prețurilor și dinamica salariilor în zona euro, acordând o atenție deosebită evitării permanentizării actualului context caracterizat de rate scăzute ale inflației prin generarea unor efecte de runda a doua asupra procesului de stabilire a prețurilor și a salariilor.

Acest tipar generic se reflectă și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2016, care anticipează că rata anuală a inflației IAPC se va situa la 0,1% în 2016, 1,3% în 2017 și 1,6% în 2018. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2015, perspectivele privind inflația IAPC au fost revizuite în sens descendent, reflectând îndeosebi scăderea prețurilor petrolului din ultimele luni.

În ceea ce privește analiza monetară, datele recente confirmă creșterea solidă a masei monetare (M3), ritmul anual de creștere al acesteia fiind de 5,0% în luna ianuarie 2016, față de 4,7% în luna decembrie 2015. Dinamica anuală a M3 este, în continuare, sprijinită în principal de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 10,5% în luna ianuarie, față de 10,8% în decembrie.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a crescut la 0,6% în luna ianuarie 2016, comparativ cu 0,1% în decembrie 2015. Evoluția împrumuturilor acordate întreprinderilor continuă să reflecte decalajul temporal al acestora în raport cu faza ciclului economic, evoluția riscului de credit și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a menținut stabil la 1,4% în luna ianuarie 2016. În ansamblu, măsurile de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 au îmbunătățit în mod evident condițiile de creditare pentru firme și populație, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea unui stimul monetar suplimentar pentru a asigura revenirea, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia sprijină activitatea economică. Cu toate acestea, pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție decisivă din partea politicilor din alte domenii. Având în vedere nivelul în continuare ridicat al șomajului structural și dinamica scăzută a PIB potențial în zona euro, redresarea ciclică în curs ar trebui să fie susținută de politici structurale eficace. În acest sens, acțiuni de creștere a productivității și îmbunătățire a mediului de afaceri, inclusiv furnizarea unei infrastructuri publice adecvate, sunt esențiale în vederea intensificării dinamicii investițiilor și a stimulării procesului de creare de locuri de muncă. Implementarea rapidă și eficace a reformelor structurale, în contextul politicii monetare acomodative, va conduce nu numai la dinamizarea creșterii economice sustenabile în zona euro, ci și la sporirea rezilienței acesteia la șocuri globale. Potrivit Comisiei Europene, implementarea recomandărilor specifice fiecărei țări a fost, în continuare, relativ limitată în anul 2015; prin urmare, eforturile în direcția reformelor trebuie accelerate în majoritatea țărilor din zona euro. Politicile fiscale ar trebui să sprijine redresarea economică, menținându-se însă conforme cu regulile fiscale ale Uniunii Europene. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere este esențială pentru menținerea încrederii în cadrul fiscal. În același timp, toate statele ar trebui să aspire la o structură a politicilor fiscale mai favorabilă creșterii economice.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media