European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

8 juli 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.274 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 519.014 −262
  2.1 Vorderingen op het IMF 226.568 684
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 292.446 −946
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.505 594
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.317 −1.245
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.317 −1.245
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.125.648 −438
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.041 −442
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.124.603 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 4
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 28.433 −6.036
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.122.977 −6.132
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.956.883 −6.596
  7.2 Overige effecten 166.094 464
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.677 0
9 Overige activa 314.568 −831
Totaal activa 8.774.413 −14.348
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.606.447 2.876
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.642.804 51.022
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.914.718 61.391
  2.2 Depositofaciliteit 726.026 −10.312
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.061 −57
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 55.928 −15.080
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 819.916 −15.086
  5.1 Overheid 627.667 −19.653
  5.2 Overige verplichtingen 192.249 4.567
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 396.518 −37.444
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.440 −91
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.136 −59
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.136 −59
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 326.970 −486
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.819 −1
Totaal passiva 8.774.413 −14.348
Annexes
12 July 2022