Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.02.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 376 301 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 295 910 −487
  2.1 SVF debitoru parādi 69 979 −73
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 225 931 −414
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 711 3 613
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 147 469
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 147 469
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 762 604 −244
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 906 −253
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 760 659 20
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 39 −11
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 51 526 2 066
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 685 261 −3 463
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 416 126 802
  7.2 Pārējie vērtspapīri 269 135 −4 265
8 Valdības parāds euro 24 966 −50
9 Pārējie aktīvi 245 724 −3 812
Kopā aktīvi 4 491 151 −1 906
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 148 862 2 500
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 021 149 23 057
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 330 860 14 143
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 690 242 9 071
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 47 −157
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 11 991 883
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 296 089 −53 745
  5.1 Saistības pret valdību 173 118 −57 506
  5.2 Pārējās saistības 122 970 3 761
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 239 090 18 253
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 396 2 949
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 904 384
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 904 384
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 218 0
10 Pārējās saistības 237 935 3 328
11 Pārvērtēšanas konti 357 852 0
12 Kapitāls un rezerves 102 667 485
Kopā pasīvi 4 491 151 −1 906