Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. februar 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 376.301 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 295.910 −487
  2.1 Terjatve do MDS 69.979 −73
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 225.931 −414
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.711 3.613
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.147 469
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.147 469
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 762.604 −244
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.906 −253
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 760.659 20
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 39 −11
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 51.526 2.066
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.685.261 −3.463
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.416.126 802
  7.2 Drugi vrednostni papirji 269.135 −4.265
8 Javni dolg v eurih 24.966 −50
9 Druga sredstva 245.724 −3.812
Skupaj sredstva 4.491.151 −1.906
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.148.862 2.500
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.021.149 23.057
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.330.860 14.143
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 690.242 9.071
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 47 −157
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 11.991 883
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 296.089 −53.745
  5.1 Sektor država 173.118 −57.506
  5.2 Druge obveznosti 122.970 3.761
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 239.090 18.253
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.396 2.949
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.904 384
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.904 384
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.218 0
10 Druge obveznosti 237.935 3.328
11 Računi prevrednotenja 357.852 0
12 Kapital in rezerve 102.667 485
Skupaj obveznosti 4.491.151 −1.906