Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 02 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 376 301 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 295 910 −487
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 979 −73
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 225 931 −414
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 711 3 613
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 147 469
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 147 469
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 762 604 −244
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 906 −253
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 760 659 20
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 39 −11
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 51 526 2 066
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 685 261 −3 463
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 416 126 802
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 269 135 −4 265
8 Valdžios skola eurais 24 966 −50
9 Kitas turtas 245 724 −3 812
Visas turtas 4 491 151 −1 906
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 148 862 2 500
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 021 149 23 057
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 330 860 14 143
  2.2 Indėlių galimybė 690 242 9 071
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 47 −157
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 991 883
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 296 089 −53 745
  5.1 Valdžiai 173 118 −57 506
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 970 3 761
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 239 090 18 253
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 396 2 949
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 904 384
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 904 384
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 218 0
10 Kiti įsipareigojimai 237 935 3 328
11 Perkainojimo sąskaitos 357 852 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 667 485
Visi įsipareigojimai 4 491 151 −1 906