De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 mei 2017

16 mei 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 mei 2017 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 21 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 279,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

11 mei 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 296,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 1.124,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 26,6 miljard naar EUR 140,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 1,1 miljard naar EUR 180,5 miljard. Op woensdag 10 mei 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 14,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 13,7 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 600,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 600,4 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,8 miljard naar EUR 1.974,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 12 mei 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 8,3 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,8 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 218,6 miljard

+EUR 1,2 miljard

-

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 23,8 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 84,9 miljard

+EUR 1,5 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.534,8 miljard

+EUR 12,0 miljard

-

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,4 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,1 miljard naar EUR 1.165,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.102 −21
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 320.923 1.174
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.400 10
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 243.523 1.164
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.253 −2.324
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.039 277
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.039 277
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 781.232 −798
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 13.679 −750
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.304 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 248 −48
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 79.618 995
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.271.448 13.922
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.974.698 14.798
  7.2 Overige waardepapieren 296.750 −876
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 237.602 538
Totaal activa 4.170.588 13.763
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.124.664 −394
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.766.310 −6.741
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.165.598 −7.070
  2.2 Depositofaciliteit 600.693 329
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 18 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.828 −1.526
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 283.056 27.043
  5.1 Overheid 140.845 26.629
  5.2 Overige verplichtingen 142.211 414
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 170.484 −4.717
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.676 −424
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.132 −257
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.132 −257
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 227.166 845
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 102.195 −67
Totaal passiva 4.170.588 13.763

Contactpersonen voor de media