Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. maj 2017

16. maj 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 12. maj 2017, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 21 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 279,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

11. maj 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,9 mia. euro til 296,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,4 mia. euro til 1.124,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 26,6 mia. euro til 140,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 1,1 mia. euro til 180,5 mia. euro. Onsdag den 10. maj 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 14,4 mia. euro, og en ny på 13,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 600,7 mia. euro (mod 600,4 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,8 mia. euro til 1.974,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 12. maj 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

8,3 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,8 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

218,6 mia. euro

+1,2 mia. euro

-

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,8 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

84,9 mia. euro

+1,5 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.534,8 mia. euro

+12,0 mia. euro

-

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,1 mia. euro til 1.165,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.102 −21
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 320.923 1.174
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.400 10
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 243.523 1.164
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.253 −2.324
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.039 277
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.039 277
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 781.232 −798
  5.1 Primære markedsoperationer 13.679 −750
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.304 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 248 −48
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 79.618 995
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.271.448 13.922
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.974.698 14.798
  7.2 Andre værdipapirer 296.750 −876
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 237.602 538
Aktiver i alt 4.170.588 13.763
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.124.664 −394
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.766.310 −6.741
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.165.598 −7.070
  2.2 Indlånsfacilitet 600.693 329
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 18 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.828 −1.526
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 283.056 27.043
  5.1 Offentlig forvaltning og service 140.845 26.629
  5.2 Andre forpligtelser 142.211 414
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 170.484 −4.717
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.676 −424
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.132 −257
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.132 −257
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 227.166 845
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.195 −67
Passiver i alt 4.170.588 13.763

Medie- og pressehenvendelser