Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. maja 2017

16. maj 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. maja 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 21 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 279,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

11. maj 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 296,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 1.124,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 26,6 milijarde EUR na 140,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 180,5 milijarde EUR. V sredo, 10. maja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 14,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 13,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 600,7 milijarde EUR (v primerjavi s 600,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,8 milijarde EUR na 1.974,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 12. maja 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

8,3 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,8 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

218,6 milijarde EUR

+1,2 milijarde EUR

-

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

23,8 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

84,9 milijarde EUR

+1,5 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.534,8 milijarde EUR

+12,0 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 7,1 milijarde EUR na 1.165,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.102 −21
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 320.923 1.174
  2.1 Terjatve do MDS 77.400 10
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 243.523 1.164
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.253 −2.324
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.039 277
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.039 277
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 781.232 −798
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 13.679 −750
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.304 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 248 −48
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 79.618 995
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.271.448 13.922
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.974.698 14.798
  7.2 Drugi vrednostni papirji 296.750 −876
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 237.602 538
Skupaj sredstva 4.170.588 13.763
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.124.664 −394
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.766.310 −6.741
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.165.598 −7.070
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 600.693 329
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 10.828 −1.526
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 283.056 27.043
  5.1 Sektor država 140.845 26.629
  5.2 Druge obveznosti 142.211 414
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 170.484 −4.717
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.676 −424
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.132 −257
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.132 −257
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 227.166 845
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 102.195 −67
Skupaj obveznosti 4.170.588 13.763

Stiki za medije