Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. dubnu 2016

19. dubna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. dubna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 1,1 mld. EUR na 261,8 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
14. dubna 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 45 mil. USD 33 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 349 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 1 068,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 27,4 mld. EUR na 138,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 8,6 mld. EUR na 237,5 mld. EUR. Ve středu 13. dubna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 56 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 55,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byl poskytnuto 0,6 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 281,2 mld. EUR (ve srovnání s 290 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 16,1 mld. EUR na 1 022,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 15. dubnu 2016 Rozdíl v porovnání s 8. dubnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 8. dubnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,6 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 169,3 mld. EUR +2,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 689,1 mld. EUR +18,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 117,1 mld. EUR -4,5 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,1 mld. EUR na 584,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 304 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 295 455 −616
  2.1 Pohledávky za MMF 77 423 −3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 218 033 −614
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 666 1 216
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 483 −949
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 483 −949
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 518 966 −91
  5.1 Hlavní refinanční operace 55 708 −305
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 706 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 553 214
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 109 998 −1 323
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 371 267 14 921
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 022 251 16 142
  7.2 Ostatní cenné papíry 349 016 −1 221
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 985 0
9 Ostatní aktiva 215 982 −186
Aktiva celkem 2 966 107 12 971
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 068 817 −876
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 865 800 −17 832
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 584 318 −9 093
  2.2 Vkladová facilita 281 235 −8 731
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 246 −8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 107 −61
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 231 085 29 422
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 138 447 27 387
  5.2 Ostatní závazky 92 638 2 035
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 51 911 4 356
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 811 −452
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 003 −45
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 003 −45
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 204 371 −1 541
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 666 0
Pasiva celkem 2 966 107 12 971

Kontakty pro média