Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. aprila 2016

19. april 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. aprila 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 1,1 milijarde EUR na 261,8 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
14. april 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 45 mio USD 33 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 349 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 1.068,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 27,4 milijarde EUR na 138,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,6 milijarde EUR na 237,5 milijarde EUR. V sredo, 13. aprila 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 56 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 55,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 281,2 milijarde EUR (v primerjavi z 290 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 16,1 milijarde EUR na 1.022,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 15. aprila 2016 Razlika od 8. aprila 2016 – kupljeno Razlika od 8. aprila 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,6 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 169,3 milijarde EUR +2,4 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,2 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 689,1 milijarde EUR +18,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 117,1 milijarde EUR - –4,5 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 9,1 milijarde EUR na 584,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.304 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 295.455 −616
  2.1 Terjatve do MDS 77.423 −3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 218.033 −614
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.666 1.216
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.483 −949
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.483 −949
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 518.966 −91
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 55.708 −305
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.706 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 553 214
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 109.998 −1.323
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.371.267 14.921
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.022.251 16.142
  7.2 Drugi vrednostni papirji 349.016 −1.221
8 Dolg širše države v EUR 26.985 0
9 Druga sredstva 215.982 −186
Skupaj sredstva 2.966.107 12.971
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.068.817 −876
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 865.800 −17.832
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 584.318 −9.093
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 281.235 −8.731
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 246 −8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.107 −61
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 231.085 29.422
  5.1 Širša država 138.447 27.387
  5.2 Druge obveznosti 92.638 2.035
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 51.911 4.356
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.811 −452
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.003 −45
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.003 −45
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 204.371 −1.541
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 98.666 0
Skupaj obveznosti 2.966.107 12.971

Stiki za medije