Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 15. aprīlī

2016. gada 19. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 15. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 261.8 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 14. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 45 milj. ASV dolāru 33 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 349 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 1 068.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 27.4 mljrd. euro (līdz 138.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.6 mljrd. euro (līdz 237.5 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 13. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 56 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 55.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 281.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 290 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 16.1 mljrd. euro (līdz 1 022.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 15. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 8. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 8. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 169.3 mljrd. euro +2.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.2 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 689.1 mljrd. euro +18.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 117.1 mljrd. euro –4.5 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.1 mljrd. euro (līdz 584.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 304 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 295 455 −616
  2.1 SVF debitoru parādi 77 423 −3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 218 033 −614
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 666 1 216
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 483 −949
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 483 −949
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 518 966 −91
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 55 708 −305
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462 706 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 553 214
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 109 998 −1 323
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 371 267 14 921
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 022 251 16 142
  7.2 Pārējie vērtspapīri 349 016 −1 221
8 Valdības parāds euro 26 985 0
9 Pārējie aktīvi 215 982 −186
Kopā aktīvi 2 966 107 12 971
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 068 817 −876
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 865 800 −17 832
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 584 318 −9 093
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 281 235 −8 731
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 246 −8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 107 −61
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 231 085 29 422
  5.1 Saistības pret valdību 138 447 27 387
  5.2 Pārējās saistības 92 638 2 035
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 51 911 4 356
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 811 −452
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 003 −45
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 003 −45
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 204 371 −1 541
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 98 666 0
Kopā pasīvi 2 966 107 12 971

Kontaktinformācija presei