Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 april 2016

19 april 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 15 april 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljard EUR till 261,8 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
14 april 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 45 miljoner USD 33 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 349 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 1 068,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 27,4 miljarder EUR till 138,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,6 miljarder EUR till 237,5 miljarder EUR. Onsdagen den 13 april 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 56 miljarder EUR och ersattes med en ny på 55,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 281,2 miljarder EUR (jämfört med 290 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 16,1 miljarder EUR till 1 022,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 15 april 2016 Förändring jämfört med 8 april 2016 – Köp Förändring jämfört med 8 april 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,6 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 169,3 miljarder EUR +2,4 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,2 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 689,1 miljarder EUR +18,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 117,1 miljarder EUR - -4,5 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,1 miljarder EUR till 584,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.304 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 295.455 −616
  2.1 Fordringar på IMF 77.423 −3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 218.033 −614
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.666 1.216
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.483 −949
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.483 −949
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 518.966 −91
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 55.708 −305
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.706 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 553 214
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 109.998 −1.323
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.371.267 14.921
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.022.251 16.142
  7.2 Andra värdepapper 349.016 −1.221
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.985 0
9 Övriga tillgångar 215.982 −186
Summa tillgångar 2.966.107 12.971
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.068.817 −876
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 865.800 −17.832
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 584.318 −9.093
  2.2 Inlåningsfacilitet 281.235 −8.731
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 246 −8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.107 −61
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 231.085 29.422
  5.1 Offentliga sektorn 138.447 27.387
  5.2 Övriga skulder 92.638 2.035
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 51.911 4.356
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.811 −452
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.003 −45
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.003 −45
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 204.371 −1.541
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 98.666 0
Summa skulder 2.966.107 12.971

Kontakt för media