Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 април 2016 г.

19 април 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 15 април 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 1,1 млрд. евро до 261,8 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
14 април 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 45 млн. щатски долара 33 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 349 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,9 млрд. евро до 1068,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 27,4 млрд. евро до 138,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,6 млрд. евро до 237,5 млрд. евро. На 13 април 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 56 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 55,7 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 281,2 млрд. евро (при 290 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 16,1 млрд. евро до 1022,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 15 април 2016 г. Разлика спрямо 8 април 2016 г. – покупки Разлика спрямо 8 април 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 169,3 млрд. евро +2,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,2 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 689,1 млрд. евро +18,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 117,1 млрд. евро - -4,5 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 9,1 млрд. евро до 584,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 304 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 295 455 −616
  2.1 Вземания от МВФ 77 423 −3
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 218 033 −614
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 666 1 216
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 483 −949
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 483 −949
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 518 966 −91
  5.1 Основни операции по рефинансиране 55 708 −305
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 706 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 553 214
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 109 998 −1 323
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 371 267 14 921
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 022 251 16 142
  7.2 Други ценни книжа 349 016 −1 221
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 985 0
9 Други активи 215 982 −186
Общо активи 2 966 107 12 971
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 068 817 −876
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 865 800 −17 832
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 584 318 −9 093
  2.2 Депозитно улеснение 281 235 −8 731
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 246 −8
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 107 −61
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 231 085 29 422
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 138 447 27 387
  5.2 Други задължения 92 638 2 035
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 51 911 4 356
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 811 −452
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 003 −45
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 003 −45
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 204 371 −1 541
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 98 666 0
Общо пасиви 2 966 107 12 971

Данни за контакт за медиите