Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. balandžio 15 d.

2016 m. balandžio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. balandžio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 261,8 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. balandžio 14 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 45 mln. JAV dolerių 33 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 349 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 1 068,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,4 mlrd. eurų – iki 138,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,6 mlrd. eurų – iki 237,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. balandžio 13 d., baigėsi 56 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 55,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 281,2 mlrd. eurų (palyginti su 290 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 16,1 mlrd. eurų – iki 1 022,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. balandžio 15 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 8 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 8 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 169,3 mlrd. eurų +2,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,2 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 689,1 mlrd. eurų +18,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 117,1 mlrd. eurų –4,5 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,1 mlrd. eurų – iki 584,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 304 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 295 455 −616
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 423 −3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 218 033 −614
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 666 1 216
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 483 −949
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 483 −949
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 518 966 −91
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 55 708 −305
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 706 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 553 214
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 109 998 −1 323
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 371 267 14 921
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 022 251 16 142
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 349 016 −1 221
8 Valdžios skola eurais 26 985 0
9 Kitas turtas 215 982 −186
Visas turtas 2 966 107 12 971
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 068 817 −876
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 865 800 −17 832
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 584 318 −9 093
  2.2 Indėlių galimybė 281 235 −8 731
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 246 −8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 107 −61
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 231 085 29 422
  5.1 Valdžiai 138 447 27 387
  5.2 Kiti įsipareigojimai 92 638 2 035
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 51 911 4 356
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 811 −452
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 003 −45
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 003 −45
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 204 371 −1 541
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 666 0
Visi įsipareigojimai 2 966 107 12 971

Kontaktai žiniasklaidai