Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 15. travnja 2016.

19. travnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 15. travnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,1 mlrd. EUR na 261,8 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
14. travnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 45 mil. USD 33 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,2 mlrd. EUR na 349 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 0,9 mlrd. EUR na 1.068,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 27,4 mlrd. EUR na 138,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 8,6 mlrd. EUR na 237,5 mlrd. EUR. U srijedu, 13. travnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 56 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 55,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,6 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 281,2 mlrd. EUR (u odnosu na 290 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 16,1 mlrd. EUR na 1.022,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 15. travnja 2016. Razlika u odnosu na 8. travnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 8. travnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 169,3 mlrd. EUR +2,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,2 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 689,1 mlrd. EUR +18,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 117,1 mlrd. EUR –4,5 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 9,1 mlrd. EUR na 584,3 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 304 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 295 455 −616
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 423 −3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 218 033 −614
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 666 1 216
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 483 −949
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 483 −949
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 518 966 −91
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 55 708 −305
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 462 706 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 553 214
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 109 998 −1 323
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 371 267 14 921
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 022 251 16 142
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 349 016 −1 221
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 985 0
9 Ostala imovina 215 982 −186
Ukupno imovina 2 966 107 12 971
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 068 817 −876
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 865 800 −17 832
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 584 318 −9 093
  2.2 Novčani depoziti 281 235 −8 731
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 246 −8
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 107 −61
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 231 085 29 422
  5.1 Opća država 138 447 27 387
  5.2 Ostale obveze 92 638 2 035
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 51 911 4 356
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 811 −452
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 003 −45
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 003 −45
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 204 371 −1 541
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 98 666 0
Ukupno obveze 2 966 107 12 971

Kontaktni podatci za medije