Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. aprílu 2016

19. apríla 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. apríla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému zvýšila o 1,1 mld. EUR na 261,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
14. apríla 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 45 mil. USD 33 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,2 mld. EUR na 349 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,9 mld. EUR na 1 068,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 27,4 mld. EUR na 138,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 8,6 mld. EUR na 237,5 mld. EUR. V stredu 13. apríla 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 56 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 55,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 281,2 mld. EUR (v porovnaní s 290 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 16,1 mld. EUR na 1 022,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 15. aprílu 2016 Zmena oproti 8. aprílu 2016: nákup Zmena oproti 8. aprílu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 169,3 mld. EUR +2,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 689,1 mld. EUR +18,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 117,1 mld. EUR -4,5 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 9,1 mld. EUR na 584,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 304 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 295 455 −616
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 423 −3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 218 033 −614
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 666 1 216
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 483 −949
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 483 −949
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 518 966 −91
  5.1 Hlavné refinančné operácie 55 708 −305
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 706 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 553 214
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 109 998 −1 323
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 371 267 14 921
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 022 251 16 142
  7.2 Ostatné cenné papiere 349 016 −1 221
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 985 0
9 Ostatné aktíva 215 982 −186
Aktíva spolu 2 966 107 12 971
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 068 817 −876
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 865 800 −17 832
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 584 318 −9 093
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 281 235 −8 731
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 246 −8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 107 −61
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 231 085 29 422
  5.1 Verejná správa 138 447 27 387
  5.2 Ostatné záväzky 92 638 2 035
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 51 911 4 356
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 811 −452
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 003 −45
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 003 −45
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 204 371 −1 541
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 98 666 0
Pasíva spolu 2 966 107 12 971

Kontakt pre médiá