Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 april 2016

19 april 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 april 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 261,8 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
14 april 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 45 miljoen USD 33 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 349 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 1.068,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 27,4 miljard naar EUR 138,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,6 miljard naar EUR 237,5 miljard. Op woensdag 13 april 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 56 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 55,7 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 281,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 290 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 16,1 miljard naar EUR 1.022,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 15 april 2016 Verschil ten opzichte van 8 april 2016 – Aankopen Verschil ten opzichte van 8 april 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,6 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 169,3 miljard +EUR 2,4 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,2 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 689,1 miljard +EUR 18,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 117,1 miljard - -EUR 4,5 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,1 miljard naar EUR 584,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.304 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 295.455 −616
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.423 −3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 218.033 −614
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.666 1.216
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.483 −949
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.483 −949
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 518.966 −91
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 55.708 −305
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.706 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 553 214
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 109.998 −1.323
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.371.267 14.921
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.022.251 16.142
  7.2 Overige waardepapieren 349.016 −1.221
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.985 0
9 Overige activa 215.982 −186
Totaal activa 2.966.107 12.971
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.068.817 −876
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 865.800 −17.832
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 584.318 −9.093
  2.2 Depositofaciliteit 281.235 −8.731
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 246 −8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.107 −61
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 231.085 29.422
  5.1 Overheid 138.447 27.387
  5.2 Overige verplichtingen 92.638 2.035
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 51.911 4.356
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.811 −452
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.003 −45
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.003 −45
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 204.371 −1.541
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 98.666 0
Totaal passiva 2.966.107 12.971

Contactpersonen voor de media