Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. aprill 2016

19. aprill 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

15. aprillil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 1,1 miljardi euro võrra 261,8 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
14. aprill 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 45 miljonit USA dollarit 33 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 349 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,9 miljardi euro võrra 1068,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 27,4 miljardi euro võrra 138,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,6 miljardi euro võrra 237,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. aprillil 2016 möödus 56 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 55,7 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 281,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 290 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 16,1 miljardi euro võrra 1022,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 15. aprill 2016 Erinevus võrreldes 8. aprilliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 8. aprilliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 169,3 miljardit eurot +2,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,2 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 689,1 miljardit eurot +18,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 117,1 miljardit eurot –4,5 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,1 miljardi euro võrra 584,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 304 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 295 455 −616
  2.1 Nõuded RVFle 77 423 −3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 218 033 −614
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 666 1 216
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 483 −949
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 483 −949
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 518 966 −91
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 55 708 −305
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 706 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 553 214
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 109 998 −1 323
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 371 267 14 921
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 022 251 16 142
  7.2 Muud väärtpaberid 349 016 −1 221
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 985 0
9 Muud varad 215 982 −186
Varad kokku 2 966 107 12 971
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 068 817 −876
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 865 800 −17 832
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 584 318 −9 093
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 281 235 −8 731
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 246 −8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 107 −61
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 231 085 29 422
  5.1 Valitsussektor 138 447 27 387
  5.2 Muud kohustused 92 638 2 035
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 51 911 4 356
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 811 −452
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 003 −45
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 003 −45
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 204 371 −1 541
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 98 666 0
Kohustused kokku 2 966 107 12 971

Kontaktandmed