Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.4.2016

19.4.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.4.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) suureni 1,1 miljardilla eurolla 261,8 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
14.4.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 33 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 349 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,9 miljardilla eurolla 1 068,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 27,4 miljardilla eurolla 138,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,6 miljardilla eurolla 237,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.4.2016 erääntyi 56 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 55,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 281,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 290 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 16,1 miljardilla eurolla 1 022,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 15.4.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,6 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 169,3 miljardia euroa +2,4 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,2 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 689,1 miljardia euroa +18,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 117,1 miljardia euroa - -4,5 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 9,1 miljardilla eurolla 584,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 304 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 295 455 −616
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 423 −3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 218 033 −614
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 666 1 216
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 483 −949
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 483 −949
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 518 966 −91
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 55 708 −305
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 706 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 553 214
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 109 998 −1 323
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 371 267 14 921
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 022 251 16 142
  7.2 Muut arvopaperit 349 016 −1 221
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 985 0
9 Muut saamiset 215 982 −186
Vastaavaa yhteensä 2 966 107 12 971
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 068 817 −876
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 865 800 −17 832
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 584 318 −9 093
  2.2 Talletusmahdollisuus 281 235 −8 731
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 246 −8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 107 −61
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 231 085 29 422
  5.1 Julkisyhteisöt 138 447 27 387
  5.2 Muut 92 638 2 035
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 51 911 4 356
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 811 −452
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 003 −45
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 003 −45
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 204 371 −1 541
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 98 666 0
Vastattavaa yhteensä 2 966 107 12 971

Yhteyshenkilöt