Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 kwietnia 2016 roku

19 kwietnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15.04.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,1 mld EUR, do 261,8 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
14.04.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 45 mln USD 33 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld EUR, do 349 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld EUR, do 1068,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 27,4 mld EUR, do 138,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,6 mld EUR, do 237,5 mld EUR. W środę 13.04.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 56 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 55,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 281,2 mld EUR (wobec 290 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 16,1 mld EUR, do 1022,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 15.04.2016 Różnica wobec 8.04.2016 – zakup Różnica wobec 8.04.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 169,3 mld EUR +2,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,2 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 689,1 mld EUR +18,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 117,1 mld EUR 4,5 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 9,1 mld EUR, do 584,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.304 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 295.455 −616
  2.1 Należności od MFW 77.423 −3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 218.033 −614
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.666 1.216
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.483 −949
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.483 −949
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 518.966 −91
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 55.708 −305
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.706 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 553 214
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 109.998 −1.323
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.371.267 14.921
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.022.251 16.142
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 349.016 −1.221
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.985 0
9 Pozostałe aktywa 215.982 −186
Aktywa razem 2.966.107 12.971
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.068.817 −876
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 865.800 −17.832
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 584.318 −9.093
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 281.235 −8.731
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 246 −8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.107 −61
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 231.085 29.422
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 138.447 27.387
  5.2 Pozostałe zobowiązania 92.638 2.035
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 51.911 4.356
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.811 −452
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.003 −45
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.003 −45
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 204.371 −1.541
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.666 0
Pasywa razem 2.966.107 12.971

Kontakt z mediami