Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. april 2016

19. april 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. april 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,1 mia. euro til 261,8 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
14. april 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 45 mio. USD 33 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 349 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 1.068,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 27,4 mia. euro til 138,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,6 mia. euro til 237,5 mia. euro. Onsdag den 13. april 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 56 mia. euro, og en ny på 55,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 281,2 mia. euro (mod 290 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 16,1 mia. euro til 1.022,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 15. april 2016 Ændring i forhold til 8. april 2016 – opkøb Ændring i forhold til 8. april 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,6 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 169,3 mia. euro +2,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,2 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 689,1 mia. euro +18,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 117,1 mia. euro - -4,5 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,1 mia. euro til 584,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.304 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 295.455 −616
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.423 −3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 218.033 −614
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.666 1.216
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.483 −949
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.483 −949
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 518.966 −91
  5.1 Primære markedsoperationer 55.708 −305
  5.2 Langfristede markedsoperationer 462.706 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 553 214
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 109.998 −1.323
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.371.267 14.921
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.022.251 16.142
  7.2 Andre værdipapirer 349.016 −1.221
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.985 0
9 Andre aktiver 215.982 −186
Aktiver i alt 2.966.107 12.971
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.068.817 −876
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 865.800 −17.832
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 584.318 −9.093
  2.2 Indlånsfacilitet 281.235 −8.731
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 246 −8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.107 −61
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 231.085 29.422
  5.1 Offentlig forvaltning og service 138.447 27.387
  5.2 Andre forpligtelser 92.638 2.035
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 51.911 4.356
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.811 −452
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.003 −45
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.003 −45
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 204.371 −1.541
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 98.666 0
Passiver i alt 2.966.107 12.971

Medie- og pressehenvendelser