Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. únoru 2016

1. března 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. února 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,7 mld. EUR na 269,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. února 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 88 mil. USD 87 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 351,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,9 mld. EUR na 1 062,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 25 mld. EUR na 128 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 3,1 mld. EUR na 300,1 mld. EUR. Ve středu 24. února 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 61,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 65,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 222,4 mld. EUR (ve srovnání s 223,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 21,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 13,7 mld. EUR.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,8 mld. EUR na 921,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 26. únoru 2016 Rozdíl v porovnání s 19. únorem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 19. únorem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,9 mld. EUR -0,2 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 158 mld. EUR +2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 18,6 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 594,8 mld. EUR +12,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 121,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 34,3 mld. EUR na 563,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 307 302 2 157
  2.1 Pohledávky za MMF 79 675 1 545
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 627 612
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 515 493
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 645 392
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 645 392
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 522 610 −4 120
  5.1 Hlavní refinanční operace 65 755 3 956
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 744 −8 135
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 112 59
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 114 725 481
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 272 752 12 793
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 921 426 13 801
  7.2 Ostatní cenné papíry 351 325 −1 008
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 065 0
9 Ostatní aktiva 213 972 530
Aktiva celkem 2 850 299 12 725
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 062 552 920
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 786 126 33 240
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 563 643 34 290
  2.2 Vkladová facilita 222 375 −1 057
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 108 6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 046 232
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 220 368 −23 363
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 128 041 −24 998
  5.2 Ostatní závazky 92 327 1 636
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 52 282 2 404
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 257 1 398
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 974 517
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 974 517
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 210 154 −2 624
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 190 0
Pasiva celkem 2 850 299 12 725

Kontakty pro média