Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. februarja 2016

1. marec 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. februarja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,7 milijarde EUR na 269,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. februar 2016  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 88 mio USD 87 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 351,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,9 milijarde EUR na 1.062,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 25 milijard EUR na 128 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,1 milijarde EUR na 300,1 milijarde EUR. V sredo, 24. februarja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 61,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 65,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 222,4 milijarde EUR (v primerjavi z 223,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 21,8 milijarde EUR, medtem ko je bila poravnana nova v višini 13,7 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,8 milijarde EUR na 921,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 26. februarja 2016 Razlika od 19. februarja 2016 – kupljeno Razlika od 19. februarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,9 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 158 milijard EUR +2 milijardi EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 18,6 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 594,8 milijarde EUR +12,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 121,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 34,3 milijarde EUR na 563,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 307.302 2.157
  2.1 Terjatve do MDS 79.675 1.545
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 227.627 612
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.515 493
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.645 392
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.645 392
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 522.610 −4.120
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 65.755 3.956
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.744 −8.135
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 112 59
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 114.725 481
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.272.752 12.793
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 921.426 13.801
  7.2 Drugi vrednostni papirji 351.325 −1.008
8 Dolg širše države v EUR 27.065 0
9 Druga sredstva 213.972 530
Skupaj sredstva 2.850.299 12.725
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.062.552 920
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 786.126 33.240
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 563.643 34.290
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 222.375 −1.057
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 108 6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.046 232
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 220.368 −23.363
  5.1 Širša država 128.041 −24.998
  5.2 Druge obveznosti 92.327 1.636
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 52.282 2.404
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.257 1.398
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.974 517
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.974 517
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 210.154 −2.624
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 98.190 0
Skupaj obveznosti 2.850.299 12.725

Stiki za medije