Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 februari 2016

1 maart 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 februari 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 269,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 februari 2016  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 88 miljoen USD 87 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 351,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 1.062,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 25 miljard naar EUR 128 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,1 miljard naar EUR 300,1 miljard. Op woensdag 24 februari 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 61,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 65,8 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 222,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 223,4 miljard in de voorafgaande week).

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 21,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 13,7 miljard verrekend.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,8 miljard naar EUR 921,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 26 februari 2016 Verschil t.o.v. 19 februari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 19 februari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,9 miljard - -EUR 0,2 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 158 miljard +EUR 2 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 18,6 miljard +EUR 0,2 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 594,8 miljard +EUR 12,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 121,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 34,3 miljard naar EUR 563,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 307.302 2.157
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.675 1.545
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 227.627 612
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.515 493
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.645 392
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.645 392
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 522.610 −4.120
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 65.755 3.956
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.744 −8.135
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 112 59
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114.725 481
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.272.752 12.793
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 921.426 13.801
  7.2 Overige waardepapieren 351.325 −1.008
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.065 0
9 Overige activa 213.972 530
Totaal activa 2.850.299 12.725
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.062.552 920
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 786.126 33.240
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 563.643 34.290
  2.2 Depositofaciliteit 222.375 −1.057
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 108 6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.046 232
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 220.368 −23.363
  5.1 Overheid 128.041 −24.998
  5.2 Overige verplichtingen 92.327 1.636
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 52.282 2.404
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.257 1.398
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.974 517
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.974 517
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 210.154 −2.624
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 98.190 0
Totaal passiva 2.850.299 12.725

Contactpersonen voor de media