Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 февруари 2016 г.

1 март 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 26 февруари 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,7 млрд. евро до 269,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 февруари 2016 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 88 млн. щатски долара 87 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 351,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,9 млрд. евро до 1062,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 25 млрд. евро до 128 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,1 млрд. евро до 300,1 млрд. евро. На 24 февруари 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 61,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 65,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 222,4 млрд. евро (при 223,4 млрд. евро през предходната седмица).

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 21,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 13,7 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,8 млрд. евро до 921,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 26 февруари 2016 г. Разлика спрямо 19 февруари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 19 февруари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,9 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 158 млрд. евро +2 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 18,6 млрд. евро +0,2 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 594,8 млрд. евро +12,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 121,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 34,3 млрд. евро до 563,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 307 302 2 157
  2.1 Вземания от МВФ 79 675 1 545
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 227 627 612
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 515 493
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 645 392
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 645 392
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 522 610 −4 120
  5.1 Основни операции по рефинансиране 65 755 3 956
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 456 744 −8 135
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 112 59
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 114 725 481
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 272 752 12 793
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 921 426 13 801
  7.2 Други ценни книжа 351 325 −1 008
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 065 0
9 Други активи 213 972 530
Общо активи 2 850 299 12 725
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 062 552 920
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 786 126 33 240
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 563 643 34 290
  2.2 Депозитно улеснение 222 375 −1 057
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 108 6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 046 232
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 220 368 −23 363
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 128 041 −24 998
  5.2 Други задължения 92 327 1 636
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 52 282 2 404
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 257 1 398
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 974 517
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 974 517
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 210 154 −2 624
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 98 190 0
Общо пасиви 2 850 299 12 725
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите