Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. februar 2016

1. marts 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. februar 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,7 mia. euro til 269,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. februar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 88 mio. USD 87 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1 mia. euro til 351,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,9 mia. euro til 1.062,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 25 mia. euro til 128 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3,1 mia. euro til 300,1 mia. euro. Onsdag den 24. februar 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 61,8 mia. euro, og en ny på 65,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 222,4 mia. euro (mod 223,4 mia. euro i ugen før).

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 21,8 mia. euro, og en ny på 13,7 mia. euro blev afviklet.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,8 mia. euro til 921,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 26. februar 2016 Ændring i forhold til 19. februar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 19. februar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,9 mia. euro - -0,2 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 158 mia. euro +2 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 18,6 mia. euro +0,2 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 594,8 mia. euro +12,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 121,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 34,3 mia. euro til 563,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 307.302 2.157
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.675 1.545
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.627 612
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.515 493
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.645 392
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.645 392
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 522.610 −4.120
  5.1 Primære markedsoperationer 65.755 3.956
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.744 −8.135
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 112 59
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 114.725 481
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.272.752 12.793
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 921.426 13.801
  7.2 Andre værdipapirer 351.325 −1.008
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.065 0
9 Andre aktiver 213.972 530
Aktiver i alt 2.850.299 12.725
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.062.552 920
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 786.126 33.240
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 563.643 34.290
  2.2 Indlånsfacilitet 222.375 −1.057
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 108 6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.046 232
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 220.368 −23.363
  5.1 Offentlig forvaltning og service 128.041 −24.998
  5.2 Andre forpligtelser 92.327 1.636
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 52.282 2.404
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.257 1.398
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.974 517
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.974 517
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 210.154 −2.624
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 98.190 0
Passiver i alt 2.850.299 12.725

Medie- og pressehenvendelser