Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 lutego 2016 roku

1 marca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26.02.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,7 mld EUR, do 269,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25.02.2016  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 88 mln USD 87 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld EUR, do 351,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,9 mld EUR, do 1062,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 25 mld EUR, do 128 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,1 mld EUR, do 300,1 mld EUR. W środę 24.02.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 61,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 65,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 222,4 mld EUR (wobec 223,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 21,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13,7 mld EUR.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,8 mld EUR, do 921,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 26.02.2016 Różnica wobec 19.02.2016 – zakup Różnica wobec 19.02.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,9 mld EUR 0,2 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 158 mld EUR +2 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 18,6 mld EUR +0,2 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 594,8 mld EUR +12,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 121,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 34,3 mld EUR, do 563,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 307.302 2.157
  2.1 Należności od MFW 79.675 1.545
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.627 612
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.515 493
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.645 392
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.645 392
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 522.610 −4.120
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 65.755 3.956
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.744 −8.135
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 112 59
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 114.725 481
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.272.752 12.793
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 921.426 13.801
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 351.325 −1.008
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.065 0
9 Pozostałe aktywa 213.972 530
Aktywa razem 2.850.299 12.725
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.062.552 920
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 786.126 33.240
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 563.643 34.290
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 222.375 −1.057
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 108 6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.046 232
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 220.368 −23.363
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 128.041 −24.998
  5.2 Pozostałe zobowiązania 92.327 1.636
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 52.282 2.404
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.257 1.398
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.974 517
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.974 517
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 210.154 −2.624
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.190 0
Pasywa razem 2.850.299 12.725

Kontakt z mediami