Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 26. veljače 2016.

1. ožujka 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 26. veljače 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,7 mlrd. EUR na 269,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
25. veljače 2016.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 88 mil. USD 87 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1 mlrd. EUR na 351,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,9 mlrd. EUR na 1.062,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 25 mlrd. EUR na 128 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 3,1 mlrd. EUR na 300,1 mlrd. EUR. U srijedu, 24. veljače 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 61,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 65,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (približno isto kao prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2 obveza) iznosila 222,4 mlrd. EUR (u odnosu na 223,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 21,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 13,7 mlrd. EUR.

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,8 mlrd. EUR na 921,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 26. veljače 2016. Razlika u odnosu na 19. veljače 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 19. veljače 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,9 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 158 mlrd. EUR +2 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 18,6 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 594,8 mlrd. EUR +12,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 121,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 34,3 mlrd. EUR na 563,6 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 307 302 2 157
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 675 1 545
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 627 612
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 515 493
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 645 392
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 645 392
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 522 610 −4 120
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 65 755 3 956
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 744 −8 135
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 112 59
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 114 725 481
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 272 752 12 793
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 921 426 13 801
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 351 325 −1 008
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 065 0
9 Ostala imovina 213 972 530
Ukupno imovina 2 850 299 12 725
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 062 552 920
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 786 126 33 240
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 563 643 34 290
  2.2 Novčani depoziti 222 375 −1 057
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 108 6
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 046 232
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 220 368 −23 363
  5.1 Opća država 128 041 −24 998
  5.2 Ostale obveze 92 327 1 636
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 52 282 2 404
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 257 1 398
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 974 517
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 974 517
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 210 154 −2 624
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 98 190 0
Ukupno obveze 2 850 299 12 725

Kontaktni podatci za medije