Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. februáru 2016

1. marca 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. februára 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,7 mld. EUR na 269,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. februára 2016  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 88 mil. USD 87 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1 mld. EUR na 351,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,9 mld. EUR na 1 062,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 25 mld. EUR na 128 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3,1 mld. EUR na 300,1 mld. EUR. V stredu 24. februára 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 61,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 65,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 222,4 mld. EUR (v porovnaní s 223,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 21,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 13,7 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,8 mld. EUR na 921,4 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 26. februáru 2016 Zmena oproti 19. februáru 2016: nákup Zmena oproti 19. februáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,9 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 158 mld. EUR +2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 18,6 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 594,8 mld. EUR +12,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 121,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 34,3 mld. EUR na 563,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 307 302 2 157
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 675 1 545
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 627 612
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 515 493
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 645 392
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 645 392
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 522 610 −4 120
  5.1 Hlavné refinančné operácie 65 755 3 956
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 744 −8 135
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 112 59
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 725 481
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 272 752 12 793
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 921 426 13 801
  7.2 Ostatné cenné papiere 351 325 −1 008
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 065 0
9 Ostatné aktíva 213 972 530
Aktíva spolu 2 850 299 12 725
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 062 552 920
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 786 126 33 240
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 563 643 34 290
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 222 375 −1 057
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 108 6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 046 232
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 220 368 −23 363
  5.1 Verejná správa 128 041 −24 998
  5.2 Ostatné záväzky 92 327 1 636
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 52 282 2 404
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 257 1 398
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 974 517
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 974 517
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 210 154 −2 624
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 98 190 0
Pasíva spolu 2 850 299 12 725

Kontakt pre médiá