Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 februari 2016

1 mars 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 26 februari 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 269,4 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 februari 2016  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 88 miljoner USD 87 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 351,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 1 062,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 25 miljarder EUR till 128 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,1 miljarder EUR till 300,1 miljarder EUR. Onsdagen den 24 februari 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 61,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 65,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 222,4 miljarder EUR (jämfört med 223,4 miljarder EUR föregående vecka).

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 21,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 13,7 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,8 miljarder EUR till 921,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 26 februari 2016 Förändring jämfört med den 19 februari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 19 februari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,9 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 158 miljarder EUR +2 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 18,6 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 594,8 miljarder EUR +12,1 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 121,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 34,3 miljarder EUR till 563,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 307.302 2.157
  2.1 Fordringar på IMF 79.675 1.545
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.627 612
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.515 493
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.645 392
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.645 392
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 522.610 −4.120
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 65.755 3.956
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.744 −8.135
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 112 59
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 114.725 481
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.272.752 12.793
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 921.426 13.801
  7.2 Andra värdepapper 351.325 −1.008
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.065 0
9 Övriga tillgångar 213.972 530
Summa tillgångar 2.850.299 12.725
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.062.552 920
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 786.126 33.240
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 563.643 34.290
  2.2 Inlåningsfacilitet 222.375 −1.057
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 108 6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.046 232
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 220.368 −23.363
  5.1 Offentliga sektorn 128.041 −24.998
  5.2 Övriga skulder 92.327 1.636
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 52.282 2.404
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.257 1.398
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.974 517
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.974 517
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 210.154 −2.624
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 98.190 0
Summa skulder 2.850.299 12.725

Kontakt för media