Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 26. februārī

2016. gada 1. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 26. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 269.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 25. februāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 88 milj. ASV dolāru 87 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 351.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 1 062.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25 mljrd. euro (līdz 128 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.1 mljrd. euro (līdz 300.1 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 24. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 61.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 65.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 222.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 223.4 mljrd. euro).

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 21.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 13.7 mljrd. euro apmērā.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.8 mljrd. euro (līdz 921.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 26. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 19. februāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 19. februāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.9 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 158 mljrd. euro +2 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 18.6 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 594.8 mljrd. euro +12.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 121.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 34.3 mljrd. euro (līdz 563.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 307 302 2 157
  2.1 SVF debitoru parādi 79 675 1 545
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 627 612
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 515 493
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 645 392
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 645 392
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 522 610 −4 120
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 65 755 3 956
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 744 −8 135
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 112 59
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 725 481
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 272 752 12 793
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 921 426 13 801
  7.2 Pārējie vērtspapīri 351 325 −1 008
8 Valdības parāds euro 27 065 0
9 Pārējie aktīvi 213 972 530
Kopā aktīvi 2 850 299 12 725
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 062 552 920
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 786 126 33 240
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 563 643 34 290
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 222 375 −1 057
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 108 6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 046 232
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 220 368 −23 363
  5.1 Saistības pret valdību 128 041 −24 998
  5.2 Pārējās saistības 92 327 1 636
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 52 282 2 404
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 257 1 398
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 974 517
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 974 517
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 210 154 −2 624
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 98 190 0
Kopā pasīvi 2 850 299 12 725
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem