Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 sierpnia 2015 roku

25 sierpnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21.08.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,5 mld EUR do poziomu 262,8 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20.08.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 132 mln USD 132 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,9 mld EUR do poziomu 358,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,3 mld EUR do poziomu 1054,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,6 mld EUR do poziomu 50,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,7 mld EUR do poziomu 363,9 mld EUR. W środę 19.08.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 69,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 69,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 169,1 mld EUR (wobec 154,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 8 mld EUR do poziomu 560,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 21.08.2015 Różnica wobec 14.08.2015 – zakup Różnica wobec 14.08.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,6 mld EUR –0,2 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 109,2 mld EUR +1,3 mld EUR –0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 11,2 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 279,8 mld EUR +9,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 127,6 mld EUR –3,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,6 mld EUR do poziomu 428,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.458 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 292.265 2.035
  2.1 Należności od MFW 79.207 73
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 213.058 1.962
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.908 −2.226
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.436 −259
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.436 −259
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 533.190 −825
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 69.563 −111
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 463.525 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 101 −714
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 129.959 −3.391
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 919.015 7.127
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 560.849 8.032
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.166 −905
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.177 0
9 Pozostałe aktywa 228.847 4.847
Aktywa razem 2.549.254 7.307
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.054.526 −4.322
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 597.880 19.548
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 428.592 4.629
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 169.139 14.913
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 149 6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.189 −293
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 116.942 −4.973
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 50.147 −2.629
  5.2 Pozostałe zobowiązania 66.795 −2.344
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 34.961 −5.790
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.353 −39
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.548 −630
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.548 −630
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 207.583 3.806
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.394 0
Pasywa razem 2.549.254 7.307

Kontakt z mediami