Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. augustu 2015

25. augusta 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. augusta 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,5 mld. EUR na 262,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. augusta 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 132 mil. USD 132 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,9 mld. EUR na 358,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,3 mld. EUR na 1 054,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 2,6 mld. EUR na 50,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,7 mld. EUR na 363,9 mld. EUR. V stredu 19. augusta 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 69,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 69,6 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 169,1 mld. EUR (v porovnaní so 154,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 8 mld. EUR na 560,8 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 21. augustu 2015 Zmena oproti 14. augustu 2015: nákup Zmena oproti 14. augustu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,6 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 109,2 mld. EUR +1,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 11,2 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 279,8 mld. EUR +9,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 127,6 mld. EUR -3,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 4,6 mld. EUR na 428,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 458 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 292 265 2 035
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 207 73
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 213 058 1 962
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 908 −2 226
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 436 −259
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 436 −259
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 533 190 −825
  5.1 Hlavné refinančné operácie 69 563 −111
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 463 525 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 101 −714
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 129 959 −3 391
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 919 015 7 127
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 560 849 8 032
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 166 −905
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 177 0
9 Ostatné aktíva 228 847 4 847
Aktíva spolu 2 549 254 7 307
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 054 526 −4 322
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 597 880 19 548
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 428 592 4 629
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 169 139 14 913
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 149 6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 189 −293
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 116 942 −4 973
  5.1 Verejná správa 50 147 −2 629
  5.2 Ostatné záväzky 66 795 −2 344
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 34 961 −5 790
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 353 −39
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 548 −630
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 548 −630
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 207 583 3 806
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 98 394 0
Pasíva spolu 2 549 254 7 307

Kontakt pre médiá