Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 augusti 2015

25 augusti 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 21 augusti 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 262,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 augusti 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 132 miljoner USD 132 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 358,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,3 miljarder EUR till 1 054,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 50,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,7 miljarder EUR till 363,9 miljarder EUR. Onsdagen den 19 augusti 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 69,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 69,6 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 169,1 miljarder EUR (jämfört med 154,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 8 miljarder EUR till 560,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 21 augusti 2015 Förändring jämfört med den 14 augusti 2015 – Köp Förändring jämfört med den 14 augusti 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,5 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,6 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 109,2 miljarder EUR + 1,3 miljarder EUR - 0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 11,2 miljarder EUR + 0,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 279,8 miljarder EUR + 9,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 127,6 miljarder EUR - - 3,0 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,6 miljarder EUR till 428,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.458 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 292.265 2.035
  2.1 Fordringar på IMF 79.207 73
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 213.058 1.962
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.908 −2.226
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.436 −259
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.436 −259
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 533.190 −825
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 69.563 −111
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 463.525 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 101 −714
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 129.959 −3.391
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 919.015 7.127
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 560.849 8.032
  7.2 Andra värdepapper 358.166 −905
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.177 0
9 Övriga tillgångar 228.847 4.847
Summa tillgångar 2.549.254 7.307
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.054.526 −4.322
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 597.880 19.548
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 428.592 4.629
  2.2 Inlåningsfacilitet 169.139 14.913
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 149 6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.189 −293
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 116.942 −4.973
  5.1 Offentliga sektorn 50.147 −2.629
  5.2 Övriga skulder 66.795 −2.344
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 34.961 −5.790
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.353 −39
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.548 −630
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.548 −630
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 207.583 3.806
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 98.394 0
Summa skulder 2.549.254 7.307

Kontakt för media