Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. srpnu 2015

25. srpna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. srpna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,5 mld. EUR na 262,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. srpna 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 132 mil. USD 132 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,9 mld. EUR na 358,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4,3 mld. EUR na 1 054,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 2,6 mld. EUR na 50,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 15,7 mld. EUR na 363,9 mld. EUR. Ve středu 19. srpna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 69,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 69,6 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 169,1 mld. EUR (ve srovnání se 154,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 8 mld. EUR na 560,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 21. srpnu 2015 Rozdíl v porovnání se 14. srpnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání se 14. srpnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,6 mld. EUR -0,2 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 109,2 mld. EUR +1,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 11,2 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 279,8 mld. EUR +9,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 127,6 mld. EUR -3,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,6 mld. EUR na 428,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 458 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 292 265 2 035
  2.1 Pohledávky za MMF 79 207 73
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 213 058 1 962
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 908 −2 226
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 436 −259
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 436 −259
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 533 190 −825
  5.1 Hlavní refinanční operace 69 563 −111
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 463 525 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 101 −714
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 129 959 −3 391
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 919 015 7 127
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 560 849 8 032
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 166 −905
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 177 0
9 Ostatní aktiva 228 847 4 847
Aktiva celkem 2 549 254 7 307
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 054 526 −4 322
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 597 880 19 548
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 428 592 4 629
  2.2 Vkladová facilita 169 139 14 913
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 149 6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 189 −293
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 116 942 −4 973
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 50 147 −2 629
  5.2 Ostatní závazky 66 795 −2 344
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 34 961 −5 790
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 353 −39
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 548 −630
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 548 −630
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 207 583 3 806
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 394 0
Pasiva celkem 2 549 254 7 307

Kontakty pro média