Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.8.2015

25.8.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.8.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 262,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.8.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 132 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 132 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,9 miljardilla eurolla 358,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,3 miljardilla eurolla 1 054,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,6 miljardilla eurolla 50,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,7 miljardilla eurolla 363,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.8.2015 erääntyi 69,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 69,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 169,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 154,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 8 miljardilla eurolla 560,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 21.8.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,5 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,6 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 109,2 miljardia euroa +1,3 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 11,2 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 279,8 miljardia euroa +9,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 127,6 miljardia euroa - -3,0 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,6 miljardilla eurolla 428,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 458 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 292 265 2 035
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 207 73
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 213 058 1 962
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 908 −2 226
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 436 −259
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 436 −259
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 533 190 −825
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 69 563 −111
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 463 525 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 101 −714
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 129 959 −3 391
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 919 015 7 127
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 560 849 8 032
  7.2 Muut arvopaperit 358 166 −905
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 177 0
9 Muut saamiset 228 847 4 847
Vastaavaa yhteensä 2 549 254 7 307
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 054 526 −4 322
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 597 880 19 548
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 428 592 4 629
  2.2 Talletusmahdollisuus 169 139 14 913
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 149 6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 189 −293
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 116 942 −4 973
  5.1 Julkisyhteisöt 50 147 −2 629
  5.2 Muut 66 795 −2 344
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 34 961 −5 790
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 353 −39
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 548 −630
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 548 −630
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 207 583 3 806
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 98 394 0
Vastattavaa yhteensä 2 549 254 7 307

Yhteyshenkilöt