Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. august 2015

25. august 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. augustil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 262,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. august 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 132 miljonit USA dollarit 132 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 358,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 4,3 miljardi euro võrra 1054,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,6 miljardi euro võrra 50,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,7 miljardi euro võrra 363,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. augustil 2015, möödus 69,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 69,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 169,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 154,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 8 miljardi euro võrra 560,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 21. august 2015 Erinevus võrreldes 14. augustiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 14. augustiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,6 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 109,2 miljardit eurot +1,3 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 11,2 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 279,8 miljardit eurot +9,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 127,6 miljardit eurot –3,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,6 miljardi euro võrra 428,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 458 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 292 265 2 035
  2.1 Nõuded RVFle 79 207 73
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 213 058 1 962
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 908 −2 226
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 436 −259
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 436 −259
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 533 190 −825
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 69 563 −111
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 463 525 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 101 −714
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 129 959 −3 391
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 919 015 7 127
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 560 849 8 032
  7.2 Muud väärtpaberid 358 166 −905
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 177 0
9 Muud varad 228 847 4 847
Varad kokku 2 549 254 7 307
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 054 526 −4 322
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 597 880 19 548
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 428 592 4 629
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 169 139 14 913
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 149 6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 189 −293
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 116 942 −4 973
  5.1 Valitsussektor 50 147 −2 629
  5.2 Muud kohustused 66 795 −2 344
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 34 961 −5 790
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 353 −39
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 548 −630
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 548 −630
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 207 583 3 806
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 98 394 0
Kohustused kokku 2 549 254 7 307

Kontaktandmed