Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 augustus 2015

25 augustus 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 augustus 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 262,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 augustus 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 132 miljoen USD 132 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 358,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,3 miljard naar EUR 1.054,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 50,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,7 miljard naar EUR 363,9 miljard. Op woensdag 19 augustus 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 69,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 69,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 169,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 154,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 8 miljard naar EUR 560,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 21 augustus 2015 Verschil ten opzichte van 14 augustus 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 14 augustus 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,5 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,6 miljard - -EUR 0,2 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 109,2 miljard +EUR 1,3 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 11,2 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 279,8 miljard +EUR 9,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 127,6 miljard - -EUR 3,0 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,6 miljard naar EUR 428,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.458 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 292.265 2.035
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.207 73
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 213.058 1.962
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.908 −2.226
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.436 −259
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.436 −259
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 533.190 −825
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 69.563 −111
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 463.525 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 101 −714
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 129.959 −3.391
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 919.015 7.127
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 560.849 8.032
  7.2 Overige waardepapieren 358.166 −905
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.177 0
9 Overige activa 228.847 4.847
Totaal activa 2.549.254 7.307
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.054.526 −4.322
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 597.880 19.548
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 428.592 4.629
  2.2 Depositofaciliteit 169.139 14.913
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 149 6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.189 −293
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.942 −4.973
  5.1 Overheid 50.147 −2.629
  5.2 Overige verplichtingen 66.795 −2.344
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 34.961 −5.790
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.353 −39
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.548 −630
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.548 −630
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 207.583 3.806
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 98.394 0
Totaal passiva 2.549.254 7.307

Contactpersonen voor de media