Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 21. kolovoza 2015.

25. kolovoza 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 21. kolovoza 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,5 mlrd. EUR na 262,8 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
20. kolovoza 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 132 mil. USD 132 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,9 mlrd. EUR na 358,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 4,3 mlrd. EUR na 1.054,5 mrld. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 2,6 mlrd. EUR na 50,1 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 15,7 mlrd. EUR na 363,9 mlrd. EUR. U srijedu, 19. kolovoza 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 69,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 69,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 169,1 mlrd. EUR (u odnosu na 154,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 8 mlrd. EUR na 560,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 21. kolovoza 2015. Razlika u odnosu na 14. kolovoza 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 14. kolovoza 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,6 mlrd. EUR –0,2 mlrd EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 109,2 mlrd. EUR +1,3 mlrd. EUR –0,2 mlrd EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 11,2 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 279,8 mlrd. EUR +9,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 127,6 mlrd. EUR –3,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 4,6 mlrd. EUR na 428,6 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 458 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 292 265 2 035
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 207 73
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 213 058 1 962
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 908 −2 226
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 436 −259
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 436 −259
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 533 190 −825
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 69 563 −111
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 463 525 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 101 −714
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 129 959 −3 391
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 919 015 7 127
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 560 849 8 032
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 166 −905
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 177 0
9 Ostala imovina 228 847 4 847
Ukupno imovina 2 549 254 7 307
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 054 526 −4 322
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 597 880 19 548
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 428 592 4 629
  2.2 Novčani depoziti 169 139 14 913
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 149 6
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 189 −293
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 116 942 −4 973
  5.1 Opća država 50 147 −2 629
  5.2 Ostale obveze 66 795 −2 344
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 34 961 −5 790
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 353 −39
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 548 −630
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 548 −630
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 207 583 3 806
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 98 394 0
Ukupno obveze 2 549 254 7 307

Kontaktni podatci za medije