Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. august 2015

25. august 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. august 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 262,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. august 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 132 mio. USD 132 mio. USD

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,9 mia. euro til 358,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,3 mia. euro til 1.054,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,6 mia. euro til 50,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15,7 mia. euro til 363,9 mia. euro. Onsdag den 19. august 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 69,7 mia. euro, og en ny på 69,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 169,1 mia. euro (mod 154,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 8 mia. euro til 560,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 21. august 2015 Ændring i forhold til 14. august 2015 – opkøb Ændring i forhold til 14. august 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,5 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,6 mia. euro - -0,2 mia.euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 109,2 mia. euro +1,3 mia. euro -0,2 mia.euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 11,2 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 279,8 mia. euro +9,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 127,6 mia. euro - -3,0 mia.euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,6 mia. euro til 428,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.458 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 292.265 2.035
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.207 73
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 213.058 1.962
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.908 −2.226
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.436 −259
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.436 −259
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 533.190 −825
  5.1 Primære markedsoperationer 69.563 −111
  5.2 Langfristede markedsoperationer 463.525 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 101 −714
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 129.959 −3.391
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 919.015 7.127
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 560.849 8.032
  7.2 Andre værdipapirer 358.166 −905
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.177 0
9 Andre aktiver 228.847 4.847
Aktiver i alt 2.549.254 7.307
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.054.526 −4.322
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 597.880 19.548
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 428.592 4.629
  2.2 Indlånsfacilitet 169.139 14.913
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 149 6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.189 −293
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 116.942 −4.973
  5.1 Offentlig forvaltning og service 50.147 −2.629
  5.2 Andre forpligtelser 66.795 −2.344
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 34.961 −5.790
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.353 −39
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.548 −630
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.548 −630
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 207.583 3.806
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 98.394 0
Passiver i alt 2.549.254 7.307

Medie- og pressehenvendelser