Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 21. augustā

2015. gada 25. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 21. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 262.8 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 20. augusts  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 132 milj. ASV dolāru 132 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 358.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 1 054.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 50.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.7 mljrd. euro (līdz 363.9 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 19. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 69.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 69.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 169.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 154.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 8 mljrd. euro (līdz 560.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 21. augustā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 14. augustu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 14. augustu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.6 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 109.2 mljrd. euro +1.3 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 11.2 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 279.8 mljrd. euro +9.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 127.6 mljrd. euro –3.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4.6 mljrd. euro (līdz 428.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 458 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 292 265 2 035
  2.1 SVF debitoru parādi 79 207 73
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 213 058 1 962
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36 908 −2 226
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 436 −259
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 436 −259
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 533 190 −825
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 69 563 −111
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 463 525 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 101 −714
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 129 959 −3 391
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 919 015 7 127
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 560 849 8 032
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 166 −905
8 Valdības parāds euro 25 177 0
9 Pārējie aktīvi 228 847 4 847
Kopā aktīvi 2 549 254 7 307
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 054 526 −4 322
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 597 880 19 548
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 428 592 4 629
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 169 139 14 913
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 149 6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 189 −293
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 116 942 −4 973
  5.1 Saistības pret valdību 50 147 −2 629
  5.2 Pārējās saistības 66 795 −2 344
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 34 961 −5 790
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 353 −39
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 548 −630
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 548 −630
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 207 583 3 806
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 98 394 0
Kopā pasīvi 2 549 254 7 307

Kontaktinformācija presei