Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 maja 2012 r.

8 maja 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 maja 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,6 mld EUR do poziomu 224,6 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3 maja 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,1 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld EUR do poziomu 325,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,5 mld EUR do poziomu 876,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 21,4 mld EUR do poziomu 108,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 30 mld EUR do poziomu 101,1 mld EUR. W środę 2 maja 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 46,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 34,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 214 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę. W tym tygodniu dłuższe operacje refinansujące w kwocie 10,8 mld EUR zostały spłacone przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,1 mld EUR (wobec 0,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 801,5 mld EUR (wobec 794 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 281,7 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów rozliczonych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które z nadwyżką skompensowały wykup papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 4 maja 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 214,2 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,6 mld i 11 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5,6 mld EUR do poziomu 96,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.705 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 241.977 738
2.1 Należności od MFW 85.968 −218
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 156.010 956
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 51.965 −485
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.108 −163
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.108 −163
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.117.090 −22.282
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 34.420 −11.949
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.081.584 −10.800
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.086 468
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 204.691 19.952
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 607.223 −1.065
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.749 120
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 325.473 −1.184
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.589 −542
9 Pozostałe aktywa 253.970 2.060
Aktywa razem 2.960.317 −1.786
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 876.143 3.454
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.112.812 13.347
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 96.860 5.606
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 801.489 7.530
2.3 Depozyty terminowe 214.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 463 210
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.322 −80
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 119.887 −20.722
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 108.464 −21.407
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.423 684
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 77.540 1.140
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.638 −521
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.032 1.346
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.032 1.346
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 217.237 238
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.545 13
Pasywa razem 2.960.317 −1.786

Kontakt z mediami