Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 maj 2012

8 maj 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 maj 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 224,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 maj 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,1 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 325,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,5 miljarder EUR till 876,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 21,4 miljarder EUR till 108,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 30 miljarder EUR till 101,1 miljarder EUR. Onsdagen den 2 maj 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 46,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 34,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 214 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp. Under den veckan återbetalades långfristig refinansieringstransaktioner till ett belopp på 10,8 miljarder EUR före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,1 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 801,5 miljarder EUR (jämfört med 794 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 281,7 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 4 maj 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 214,2 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,6 miljarder EUR respektive 11 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,6 miljarder EUR till 96,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.705 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 241.977 738
2.1 Fordringar på IMF 85.968 −218
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 156.010 956
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 51.965 −485
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.108 −163
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.108 −163
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.117.090 −22.282
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 34.420 −11.949
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.081.584 −10.800
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.086 468
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 204.691 19.952
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 607.223 −1.065
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.749 120
7.2 Andra värdepapper 325.473 −1.184
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.589 −542
9 Övriga tillgångar 253.970 2.060
Summa tillgångar 2.960.317 −1.786
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 876.143 3.454
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.112.812 13.347
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 96.860 5.606
2.2 Inlåningsfacilitet 801.489 7.530
2.3 Inlåning med fast löptid 214.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 463 210
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.322 −80
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 119.887 −20.722
5.1 Offentliga sektorn 108.464 −21.407
5.2 Övriga skulder 11.423 684
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 77.540 1.140
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.638 −521
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.032 1.346
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.032 1.346
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 217.237 238
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.545 13
Summa skulder 2.960.317 −1.786

Kontakt för media