Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. maj 2012

8. maj 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. maj 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 224,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. maj 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,1 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 325,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,5 mia. euro til 876,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 21,4 mia. euro til 108,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 30 mia. euro til 101,1 mia. euro. Tirsdag den 2. maj 2012 udløb en primær markedsoperation på 46,4 mia. euro, og en ny på 34,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 214 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi. I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 10,8 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,1 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 801,5 mia. euro (mod 794 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,1 mia. euro til 281,7 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 4. maj 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 214,2 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,6 mia. euro og 11 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,6 mia. euro til 96,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.705 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 241.977 738
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.968 −218
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 156.010 956
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 51.965 −485
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.108 −163
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.108 −163
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.117.090 −22.282
5.1 Primære markedsoperationer 34.420 −11.949
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.081.584 −10.800
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.086 468
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 204.691 19.952
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 607.223 −1.065
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.749 120
7.2 Andre værdipapirer 325.473 −1.184
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.589 −542
9 Andre aktiver 253.970 2.060
Aktiver i alt 2.960.317 −1.786
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 876.143 3.454
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.112.812 13.347
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 96.860 5.606
2.2 Indlånsfacilitet 801.489 7.530
2.3 Indskud med fast løbetid 214.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 463 210
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.322 −80
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 119.887 −20.722
5.1 Offentlig forvaltning og service 108.464 −21.407
5.2 Andre forpligtelser 11.423 684
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 77.540 1.140
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.638 −521
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.032 1.346
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.032 1.346
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 217.237 238
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.545 13
Passiver i alt 2.960.317 −1.786

Medie- og pressehenvendelser