Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 4. květnu 2012

8. května 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. května 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,6 mld. EUR na 224,6 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. května 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,1 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 325,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,5 mld. EUR na 876,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 21,4 mld. EUR na 108,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 30 mld. EUR na 101,1 mld. EUR. Ve středu 2. května 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 46,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 34,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 214 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši. Během sledovaného týdne byly splacené před datem splatnosti dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,1 mld. EUR (oproti 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 801,5 mld. EUR (oproti 794 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 281,7 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů vypořádaných v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovaly splacení cenných papírů získaných v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 4. května 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 214,2 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,6 mld. EUR, resp. 11 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,6 mld. EUR na 96,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 705 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 241 977 738
2.1 Pohledávky za MMF 85 968 −218
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 156 010 956
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 51 965 −485
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 108 −163
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 108 −163
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 117 090 −22 282
5.1 Hlavní refinanční operace 34 420 −11 949
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 081 584 −10 800
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 086 468
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 204 691 19 952
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 607 223 −1 065
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 749 120
7.2 Ostatní cenné papíry 325 473 −1 184
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 589 −542
9 Ostatní aktiva 253 970 2 060
Aktiva celkem 2 960 317 −1 786
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 876 143 3 454
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 112 812 13 347
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 96 860 5 606
2.2 Vkladová facilita 801 489 7 530
2.3 Termínované vklady 214 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 463 210
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 322 −80
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 119 887 −20 722
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 108 464 −21 407
5.2 Ostatní závazky 11 423 684
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 77 540 1 140
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 638 −521
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 032 1 346
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 032 1 346
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 217 237 238
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 545 13
Pasiva celkem 2 960 317 −1 786

Kontakty pro média