Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. maja 2012

8. maj 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. maja 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 224,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. maj 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,1 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 325,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,5 milijarde EUR na 876,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 21,4 milijarde EUR na 108,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 30 milijard EUR na 101,1 milijarde EUR. V sredo, 2. maja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 46,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 34,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 214 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku. V tem tednu so bile pred zapadlostjo poravnane operacije dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 801,5 milijarde EUR (v primerjavi s 794 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 281,7 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, kar je več kot odtehtalo zapadlost vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 4. maja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 214,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 56,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 11 milijard EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5,6 milijarde EUR na 96,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.705 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 241.977 738
2.1 Terjatve do MDS 85.968 −218
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 156.010 956
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 51.965 −485
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.108 −163
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.108 −163
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.117.090 −22.282
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 34.420 −11.949
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.081.584 −10.800
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.086 468
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 204.691 19.952
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 607.223 −1.065
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.749 120
7.2 Drugi vrednostni papirji 325.473 −1.184
8 Dolg širše države v EUR 30.589 −542
9 Druga sredstva 253.970 2.060
Skupaj sredstva 2.960.317 −1.786
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 876.143 3.454
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.112.812 13.347
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 96.860 5.606
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 801.489 7.530
2.3 Vezane vloge 214.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 463 210
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.322 −80
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 119.887 −20.722
5.1 Širša država 108.464 −21.407
5.2 Druge obveznosti 11.423 684
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 77.540 1.140
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.638 −521
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.032 1.346
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.032 1.346
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 217.237 238
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.545 13
Skupaj obveznosti 2.960.317 −1.786

Stiki za medije