Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. mai 2012

8. mai 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. mail 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 224,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. mai 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,1 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 325,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3,5 miljardi euro võrra 876,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 21,4 miljardi euro võrra 108,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 30 miljardi euro võrra 101,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. mail 2012 möödus 46,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 34,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 214 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses. Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 10,8 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 801,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 794 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 281,7 miljardi euroni. Kasvu tingis ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames, mis rohkem kui tasakaalustas tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamise. Selle tulemusel ulatus 4. mail 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 214,2 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,6 miljardi ja 11 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,6 miljardi euro võrra 96,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 705 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 241 977 738
2.1 Nõuded RVFle 85 968 −218
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 156 010 956
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 51 965 −485
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 108 −163
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 108 −163
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 117 090 −22 282
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 34 420 −11 949
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 081 584 −10 800
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 086 468
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 204 691 19 952
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 607 223 −1 065
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 749 120
7.2 Muud väärtpaberid 325 473 −1 184
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 589 −542
9 Muud varad 253 970 2 060
Varad kokku 2 960 317 −1 786
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 876 143 3 454
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 112 812 13 347
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 96 860 5 606
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 801 489 7 530
2.3 Tähtajalised hoiused 214 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 463 210
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 322 −80
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 119 887 −20 722
5.1 Valitsussektor 108 464 −21 407
5.2 Muud kohustused 11 423 684
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 77 540 1 140
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 638 −521
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 032 1 346
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 032 1 346
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 217 237 238
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 545 13
Kohustused kokku 2 960 317 −1 786

Kontaktandmed