Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. máju 2012

8. mája 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. mája 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,6 mld. EUR na 224,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. mája 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,1 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,2 mld. EUR na 325,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,5 mld. EUR na 876,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 21,4 mld. EUR na 108,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 30,0 mld. EUR na 101,1 mld. EUR. V stredu 2. mája 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 46,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 34,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 214,0 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške. Počas týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 10,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 801,5 mld. EUR (v porovnaní so 794,0 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 281,7 mld. EUR v dôsledku nákupov vyrovnaných počas sledovaného týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ktoré prevýšili hodnotu cenných papierov splatených v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 4. mája 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 214,2 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,6 mld. EUR a 11,0 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 5,6 mld. EUR na 96,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 705 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 241 977 738
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 968 −218
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 156 010 956
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 51 965 −485
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 108 −163
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 108 −163
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 117 090 −22 282
5.1 Hlavné refinančné operácie 34 420 −11 949
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 081 584 −10 800
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 086 468
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 204 691 19 952
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 607 223 −1 065
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 749 120
7.2 Ostatné cenné papiere 325 473 −1 184
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 589 −542
9 Ostatné aktíva 253 970 2 060
Úhrn aktív 2 960 317 −1 786
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 876 143 3 454
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 112 812 13 347
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 96 860 5 606
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 801 489 7 530
2.3 Termínované vklady 214 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 463 210
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 322 −80
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 119 887 −20 722
5.1 Verejná správa 108 464 −21 407
5.2 Ostatné záväzky 11 423 684
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 77 540 1 140
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 638 −521
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 032 1 346
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 032 1 346
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 217 237 238
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 545 13
Úhrn pasív 2 960 317 −1 786

Kontakt pre médiá