Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 4. maijā

2012.8.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 4. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 224.6 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 3. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.1 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 325.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.5 mljrd. euro (līdz 876.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 21.4 mljrd. euro (līdz 108.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 30 mljrd. euro (līdz 101.1 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 2. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 46.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 34.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 214 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā. Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.8 mljrd. euro apmērā tika atmaksāta pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 801.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 794 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 281.7 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem, kas ar uzviju kompensēja pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēstos vērtspapīrus. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 4. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 214.2 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.6 mljrd. euro un 11 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 96.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,705 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 241,977 738
2.1 SVF debitoru parādi 85,968 −218
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 156,010 956
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 51,965 −485
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,108 −163
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,108 −163
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,117,090 −22,282
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 34,420 −11,949
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,081,584 −10,800
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,086 468
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 204,691 19,952
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 607,223 −1,065
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,749 120
7.2 Pārējie vērtspapīri 325,473 −1,184
8 Valdības parāds euro 30,589 −542
9 Pārējie aktīvi 253,970 2,060
Kopā aktīvi 2,960,317 −1,786
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 876,143 3,454
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,112,812 13,347
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 96,860 5,606
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 801,489 7,530
2.3 Termiņnoguldījumi 214,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 463 210
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,322 −80
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 119,887 −20,722
5.1 Saistības pret valdību 108,464 −21,407
5.2 Pārējās saistības 11,423 684
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 77,540 1,140
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,638 −521
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,032 1,346
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,032 1,346
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 217,237 238
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,545 13
Kopā pasīvi 2,960,317 −1,786

Kontaktinformācija presei