De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 mei 2012

8 mei 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 mei 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 224,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 mei 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,1 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 325,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,5 miljard naar EUR 876,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 21,4 miljard naar EUR 108,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 30 miljard naar EUR 101,1 miljard. Op woensdag 2 mei 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 46,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 34,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 214 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken. Gedurende de week werden langerlopende herfinancieringstransacties ter waarde van EUR 10,8 miljard afgelost vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,1 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 801,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 794 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 281,7 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen die werden verrekend in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, die de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties meer dan compenseerden. In de week die eindigde op 4 mei 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 214,2 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,6 miljard en EUR 11 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,6 miljard naar EUR 96,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.705 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 241.977 738
2.1 Vorderingen op het IMF 85.968 −218
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 156.010 956
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 51.965 −485
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.108 −163
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.108 −163
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.117.090 −22.282
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 34.420 −11.949
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.081.584 −10.800
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.086 468
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 204.691 19.952
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 607.223 −1.065
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.749 120
7.2 Overige waardepapieren 325.473 −1.184
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.589 −542
9 Overige activa 253.970 2.060
Totaal activa 2.960.317 −1.786
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 876.143 3.454
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.112.812 13.347
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 96.860 5.606
2.2 Depositofaciliteit 801.489 7.530
2.3 Termijndeposito's 214.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 463 210
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.322 −80
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 119.887 −20.722
5.1 Overheid 108.464 −21.407
5.2 Overige verplichtingen 11.423 684
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.540 1.140
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.638 −521
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.032 1.346
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.032 1.346
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 217.237 238
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.545 13
Totaal passiva 2.960.317 −1.786

Contactpersonen voor de media